En nog een Rus / Tsjoevasj


ZICHTBAAR ALLEEN

Gennadi Ajgi

.

Gennadi Ajgi wordt geboren als Gennadij Nikolajevitsj Lisin. Hij leefde van 1934 tot 2006 en was een Russisch tweetalig dichter. Ajgi schreef behalve in het Russisch ook in het Tsjoevasj. Tsjoevasjië is een autonome republiek van de Russische federatie waar vooral Bulgaarse Turken wonen.

Sinds 1960 bedient Ajgi zich op aanraden van Pasternak van het Russisch. Hij vertaalde Franse en Russische Lyriek in het Tsjoevasjisch. Sterk verbonden met de Avant-Garde kan hij gezien worden als de literaire tegenhanger van de abstracte schilder Malevitsj.

Ajgi gold lange tijd als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Literatuur maar heeft deze nooit gekregen. Tijdens de periode van de Sovjet Unie mocht zijn werk van 1964 tot 1989 niet worden gepubliceerd. Dit verhinderde echter niet dat zijn werk toch in 24 andere landen werd uitgebracht en zelfs in 44 andere talen werd vertaald. De Nederlandse vertaling van enkele van zijn gedichten is verzorgd door…

View original post 95 woorden meer

Verslag van de 21ste ‘LiteRAR en Muziek’ op 21 juni 2014, gehouden tijdens de eerste NACHT VAN DE MUZIEK in galerie RAR in Spijkenisse


Verslag van de 21ste ‘LiteRAR en Muziek’ op 21 juni 2014, gehouden tijdens de eerste NACHT VAN DE MUZIEK in galerie RAR in Spijkenisse

Nacht van de Kunst Spijkenisse 21 juni 2014

De voorbereidingen van deze bijzondere LiteRAR en Muziek hadden behoorlijk wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk genoot het publiek van kleurrijke klanken en een weldadige wisselstroom van woorden.

Lees verder “Verslag van de 21ste ‘LiteRAR en Muziek’ op 21 juni 2014, gehouden tijdens de eerste NACHT VAN DE MUZIEK in galerie RAR in Spijkenisse”

Prozagedicht: Summer in the City – Engelse hertaling


Summer in the city

It’s not here. It is here
in a world of misunderstanding
and meanwhile poets lie the truth
So what do we really need now?
Our ears are drinking music
but they say you’re free to listen!
And yet they are right:
You are free to listen, but the music is the boss
and a good boss indeed!
A beautiful, attractive, lovely, melodic, poignant
Boss who doesn’t play but has got the reins in his hands.
As at the grave of Jim Morrison of The Doors
In Paris, alongside many other tombs
Of men fallen in the Commune
in the First World War
in the Second World War
in the death camps
‘cause man simply hates to do nothing
it does not matter what!
Want do you what to do? Then we’ll arrange it.
Indeed they arranged everything so
there was no unemployment and everyone got a car
and the car took possession of the map.
1933
2014
Nothing and everything has changed.
The core remained the same: to maintain inequality
Divide and Conquer games.
Proven Method!
While you listen to music and poetry
children die
in war, civil war, by violence, because of hunger
but that does not matter when you hear Mozart or Beethoven
or Bach or the Beatles or the Stones or blues or jazz
All that music that makes you happy.
We are bizarre creatures
And sometimes we pronounce that
(secretly
when the bosses, the ruthless
do not see us and hear only silence)
Silence as the grave
Silence like William of Orange
who donated his colour
to our national football team
which in Brazil is committed to the championship
while in the favelas children die of hunger and poverty
and the police bullets hit their goal
which Orange has yet to achieve
Even though they have won a few times
As I read, people go to Anne
who was gassed
And Le Pen, the boyfriend of ‘him’,
denies it and says that even if it happened
it’s only a footnote in history
Denial is not art. So easy. So stupid.
Talking about art:
you enjoy music and poetry
Poets circling their words in the gallery
Musicians creating magic sounds
Art on the wall is a sign
The sculpture is silent as the tomb
while the living and vibrant artist
Already works on new work
because art is getting up, insurrection, sow unrest
‘cause peace rusts and rust is fatal
for society
While cuts to arts and culture
resume and disrupt
artists and poets and musicians
gather to show that art is necessary
Without art, life is not worth living
Is society a mummy
so we continue in spite of everything
since culture, art and music and poetry are everywhere
so we ask that you
now want to live ‘pro art’
and will never bow to the bureaucrats
who deplete culture because they happen to
be doing their work
and Thinking was not taught in school
because thinking is dangerous:
you can no longer enslave people
and that is much needed
in order to maintain the status quo
So I urge you to create and to think.
That, ladies and gentlemen,
Is art!
We enjoyed the longest day
of the solstice June 21 Midsummer
And remembered the longest day
D-Day in Normandy
and the subsequent 70-years commemoration
when a French and a German veteran
embraced as a sign of hope
A sign on the wall
that times are a-changing
that it can become better
Summer is in the city
Art is in your heart
Enjoy!

Jan Bontje June 26, 2014

Prozagedicht: Summer in the city


Op 21 juni 2014 werd in Spijkenisse DE NACHT VAN DE KUNST gevierd.
In galerie RAR presenteerde Jan Bontje in het kader van die Nacht van de Kunst de 21ste editie van LiteRAR en Muziek. Hij schreef special op en voor die dag/nacht het volgend prozagedicht, dat hij die avond ook las:

Summer in the city

Het staat er niet. Het staat er wel
Tussen niet en wel staat een wereld van onbegrip
En dat terwijl dichters de waarheid liegen
Dus wat moeten we nu eigenlijk?
Onze oorschelpen drinken muziek
En dan zeggen ze nog dat je vrij bent om te luisteren!
En ze hebben nog gelijk ook:
Je bent vrij om te luisteren maar de muziek is de baas
En wat voor een baas!
Een mooie, aantrekkelijke, heerlijke, melodieuze, ontroerende
Baas die geen baas speelt maar wel de touwtjes in handen heeft.
Zoals op het graf van Jim Morrison van The Doors
In Parijs naast zoveel andere graven
Van jongens die in de Commune vielen
En de Eerste Wereldoorlog
En de Tweede Wereldoorlog
En de vernietigingskampen
Omdat de mens nu eenmaal een hekel heeft aan nietsdoen
En dus liever wat te doen heeft – het geeft niet wat!
Wilt u wat te doen hebben? Dan regelen we dat even.
En inderdaad ging men van alles regelen zodat
Er geen werkloosheid meer was en iedereen een auto kreeg
En de autobanen bezit namen van de landkaart.
1933
2014
Er is niets en er is alles veranderd.
De kern bleef gelijk: de ongelijkheid in stand houden
Verdeel en heers spelen.
Beproefde methode!
Terwijl jij luistert naar muziek en naar poëzie
Vallen er in heel de wereld doden
Door oorlog, burgeroorlog, geweld, honger
Maar dat deert niet zolang je Mozart hoort of Beethoven
Of Bach of the Beatles of the Stones of blues en jazz
Al die muziek waarvan je happy wordt.
Wat is de mens toch een raar wezen denken we
En spreken het soms uit
(In het geheim
Als de bonzen en bazen
De meedogenlozen en wezenlozen
Ons niet horen en zien maar zwijgen.)
Zwijgen als het graf.
Zwijgen als Willem van Oranje
Die de kleur schonk
Aan ons nationaal voetbalelftal
Dat in Brazilië naar het kampioenschap streeft
Terwijl in de favela’s kinderen sterven van honger en armoede
En de politie kogels afvuurt die doel raken
Iets wat Oranje nog moet zien waar te maken
Ook al hebben ze al een paar keer gewonnen.
Terwijl ik dit gedicht lees gaan er mensen naar Anne
Die vergast werd.
En le Pen, dat vriendje van hem,
Ontkent dat en zegt dat áls het al gebeurd is
Het maar een voetnoot in de geschiedenis is.
Ontkennen is geen kunst. Zo makkelijk. Zo dom.
Over kunst gesproken: het is de Nacht van de Kunst
en jullie genieten de hele avond van muziek en poëzie
Dichters zwieren hun afgewogen woorden de galerie in
Muzikanten toveren klanken in zaal en oor
Kunst aan de wand is een teken
De beeldentuin zwijgt als het graf
Terwijl de levende en levendige kunstenaars
Al weer aan nieuwe werken werken
Want kunst is opstaan, opstand, verzet, onrust zaaien
Omdat rust roest en roest dodelijk is
Voor de samenleving
Terwijl bezuinigingen op kunst en cultuur
Doorgaan en ontwrichten
Zijn kunstenaars en dichters en muzikanten
Bijeen om te laten zien en horen dat kunst móét.
Zonder kunst is het leven niet de moeite waard
Is de maatschappij een mummie
Daarom gaan we ondanks alles door
Want cultuur kunst en muziek en poëzie zijn overal
Zodat we vragen of u zich
Voortaan pro kunst wilt opstellen
En nooit zult buigen voor de grijze muizen
Die de cultuur afbreken omdat ze nu eenmaal
Hun werk moeten doen
En nadenken niet werd onderwezen op school
Want nadenken is gevaarlijk
Dan kun je de mensen niet meer knechten
En dat is hard nodig
Om de status quo te handhaven
Dus roep ik op om te creëren en te denken
Dat dames en heren,
Is de kunst!
Wij genieten van de langste dag
21 juni de zonnewende Midzomernacht
En denken terug aan the longest day
D-day in Normandië
En aan de 70 jaren latere herdenking
Toen een Franse en een Duitse veteraan
elkaar omhelsden als teken van hoop
Een teken aan de wand
Dat het anders kan
Dat het beter kan
Summer is in the city
Art is in your heart
Geniet ervan!

Jan Bontje 21 juni 2014

GEDICHTENWEDSTRIJD OP OPEN MONUMENTENDAG HELLEVOETSLUIS


Gedichtenwedstrijd op Open Monumentendag Hellevoetsluis

droogdok jan blanken hsluis luchtfoto dokterrein klein

HELLEVOETSLUIS – Tijdens Open Monumentendag 2014 worden in Hellevoetsluis op 14 september de winnaars van de gedichtenwedstrijd bekend gemaakt. De wedstrijd heeft het thema  ‘oude monumenten in Hellevoetsluis’ en wordt georganiseerd door dichteres Els Staneke Huurman in samenwerking met Droogdok Jan Blanken. De wedstrijd is voor alle leeftijden. Stuur uw gedicht voor 1 september 2014 naar gedichtenwedstrijddroogdok@gmail.com. Vermeld daarbij of u het gedicht wilt voordragen.

De feestelijke middag op 14 september 2014, waar deelnemers hun gedichten mogen voordragen en de winnaar van de wedstrijd bekend wordt gemaakt, vindt plaats in het Droogdok Jan Blanken te Hellevoetsluis en is een mooie afsluiting van de Open Monumentendag 2014. In de jury zitten Els Staneke Huurman, Fred Panne en Cor Koch.

 

21ste LiteRAR en Muziek op 21 juni 2014 in DE NACHT VAN DE KUNST


21ste (f)estival editie LiteRAR en Muziek
Frans estival = ‘zomers’: we vieren de Midzomernacht
Zaterdagavond 21 juni 2014 – van: 20:00 uur tot 23:45 uur
Galerie Regio Art Rijnmond (RAR), Noordeinde 7, Spijkenisse
Vrij entree Nacht van de Kunst Spijkenisse 21 juni 2014
~~~~~~~~~
P r o z a :
Koos Verkerk (voorzitter van RAR)
Beeldend kunstenaar Sasha Zuidam over haar kunst (houtsneden)

P o ë z i e:
Sabine Kars; Carla Scheepe-Belksma; Jan de Bas; Matthieu van Nispen;
Jan Woordena(a)r Bontje
Orhan Zengin en Rob Dijkstra met: Hartşiir: Turkse gedichten uit de 2oste eeuw (gelezen in het Turks en het Nederlands)
M u z i e k:
Beat66 (singer-songwriter Ernst Vingerhoets en Pjotr Jurtschenko)
Liedjeszanger/gitarist Niec van der Burgh
‘Huistroubadour’ Willem; gitarist David Cook
***
Presentatie: Jan Woordenaar Bontje
***
Volgende LiteRAR en Muziek: zondagmiddag 28 september 2014

Banner LiteRAR en muziek